Begeleiding

Decaan

Het ontwikkelen van talenten van leerlingen is een kerntaak van onze school. Met het (her)kennen van een talent is het gemakkelijker om toekomstgerichte stappen in het schooltraject te maken. Voor de leerlingen betekent dat op bepaalde momenten keuzes maken. Keuzes over richtingen, vakken en ook vervolgopleidingen.

Het kan soms lastig zijn de juiste keuze te maken. Aan de hand van een LOB-plan (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) stelt de leerling samen met de mentor vast wat hij of zij nodig heeft om de juiste keuzes te maken, zoals stages bij bedrijven en een beroependag.

Voor aanvullend advies kan een leerling terecht bij onze decanen. Zij kunnen helpen ontdekken wat bij een leerling past en wat een goed gevoel geeft. Op locatie Slingerbos zitten de decanen in het Onderwijs Leercentrum en op locatie Levant zitten de decanen in de decanenkamer. Bij de decanen is ook informatie te krijgen over vervolgopleidingen en data van open dagen.

Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met onze decanen:

• mavo: mevrouw P. Dijkslag
• (t)havo/mavo: mevrouw M. Wessel
• (t)vwo/(t)havo: mevrouw M. Eijsink

mw. P. Dijkslag

mw. M. Wessel

mw. M. Eijsink

Mentor EN LEERLINGCOÖRDINATOR

Het dubbelmentoraat in de brugklassen (m.u.v. het tweetalig vwo) is een bijzonder gegeven. Dit houdt in dat er één mentor is ingezet voor een halve klas, met andere woorden twee mentoren per brugklas. De mentor is de schakel in het contact tussen school en thuis. Hij/zij volgt de vorderingen en het welzijn van de leerling. Bij problemen wordt samen met ouders en leerling naar oplossingen gezocht.

De brugklasmentor bezoekt de leerling en zijn ouders ook thuis. Daardoor leert de mentor de leerling nog beter kennen en kan er optimaal geadviseerd worden over het vervolgtraject. Naast een wekelijkse mentorles krijgen de leerlingen iedere week een studieles. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de brugklassers vertrouwd te maken met de school en met elkaar.

Vanaf klas twee heeft iedere klas één mentor. De mentor houdt de resultaten van de leerlingen in de gaten. Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, worden de ouders door de mentor uitgenodigd voor een gesprek tijdens de mentorspreekavond. Aan het eind van het schooljaar reikt de mentor het rapport aan de leerlingen uit.

De mentor wordt ondersteund door een leerlingcoördinator. Na de mentor is de leerlingcoördinator het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Beiden letten op absenties, het gedrag van de leerlingen en monitoren het welbevinden van de leerling. In sommige gevallen is het nodig dat een leerling besproken wordt door het Intern Ondersteuningsteam. Als blijkt dat extra hulp nodig is, kan in overleg met ouders extra ondersteuning worden ingezet door bijv. een intern begeleider, counselor of pluscoach. 

 

dhr. F. Ellenbroek
leerlingcoördinator  
Levant

 
dhr. I. Schmohl
leerlingcoördinator   
mavo Slingerbos
 

dhr. B. Olthuis leerlingcoördinator onderbouw havo/vwo Slingerbos

 
mw. E. Tolsma leerlingcoördinator 
bovenbouw havo
Slingerbos
 
mw. A. Boek leerlingcoördinator bovenbouw vwo Slingerbos

Remedial teacher (RT)  

Dyslexie wordt vrijwel altijd al op de basisschool herkend. Toch zijn er in het voortgezet onderwijs leerlingen bij wie dyslexie zich pas openbaart zodra ze veel talen en teksten moeten verwerken. Zij bereiken dan pas de grenzen van hun compensatiemogelijkheden. Dyslexie heeft niet alleen consequenties voor de talen, maar voor alle vakken die een beroep doen op functioneel lezen en schrijven.

Op de RSG zijn gekwalificeerde remedial teachers aanwezig. Een remedial teacher kan wel een mogelijke stoornis signaleren, maar heeft geen psychodiagnostische bevoegdheid. Derhalve zal er op enig moment deskundige, externe expertise noodzakelijk zijn.

Leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben, worden direct in de dyslexiebegeleiding geplaatst. Voor brugklasleerlingen is de begeleiding verplicht. De begeleiding wordt door een remedial teacher verzorgd, bij voorkeur individueel, en heeft als doel de leerling zo snel mogelijk zelfstandig te laten opereren. De leerling krijgt efficiënte leerstrategieën aangereikt en waar nodig herhaling van de spellingregels. Tijdens de begeleiding staan het vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid centraal.

Leerlingen in hogere klassen worden op verzoek begeleid. Voor hen wordt een kortdurend traject van zes weken opgesteld waarin de leerling leert om zelfstandig met zijn problemen om te gaan. Na afloop van deze zes weken vindt een evaluatie plaats en wordt bepaald of verdere begeleiding noodzakelijk is.

Iedere leerling krijgt van zijn remedial teacher een kaart waarop staat of de leerling een probleem heeft met lezen en/of met spellen. Tevens wordt aangegeven met welke specifieke begeleiding deze leerling geholpen is. Op de kaart staat de aanbevolen begeleiding.

Voor meer informatie kunt u ons dyslexie-beleidsplan downloaden.

Onze remedial teachers zijn mevrouw L. Nigten voor locatie Slingerbos en mevrouw M. Weijts voor locatie Levant.

mw. L. Nigten
mw. M. Weijts

 

Begeleiding Talenten  

Leerlingen mogen de lat best hoog leggen. Voor 'zessen' gaan terwijl ze meer in hun mars hebben is jammer. Maar iedereen is uniek. Daarom verschillen de talenten per individu. Organisatietalent, getalenteerde sporters, (strip)tekenaars en schrijvers, maar ook muzikanten en acteurs krijgen alle ruimte binnen de RSG om hun talent verder te ontwikkelen.

RSG Slingerbos | Levant heeft twee docenten die dit talent begeleiden door middel van ons programma Talent Op School, zodat school en specifieke activiteiten gecombineerd kunnen worden. Neem tijdig contact op als het leveren van topprestaties en het volgen van onderwijs goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze docenten mevrouw L. Koopmans (locatie Slingerbos) of de heer R. Suijk (locatie Levant).

mw. L. Koopmans
dhr. R. Suijk

VERTROUWENSPERSOON en aandachtsfunctionaris

Voor sommige heel persoonlijke problemen kunnen onze leerlingen in de eerste plaats terecht bij hun mentor/coach of leerlingcoördinator. Ook heeft de RSG intern begeleiders die ondersteuning kunnen bieden. De vertrouwenspersoon is het directe aanspreekpunt als het om problemen op het gebied van (seksuele) intimidatie gaat.
Bij klachten kunnen leerlingen, ouders en medewerkers indien gewenst ook ondersteund en begeleid worden door een vertrouwenspersoon. Mevrouw M. Weijts en de heer M. Mous zijn onze interne vertrouwenspersonen. Zij kunnen advies uitbrengen over de te volgen procedure bij klachten en ondersteuning verlenen. Daarnaast heeft de RSG een externe vertrouwenspersoon: mevrouw Y. Kamsma (IJsselgroep, telefoon 088 - 0931888). Een uitgebreide beschrijving van de te volgen route voor het indienen van klachten, vindt u op onze pagina Ouders - Klachtenregeling.  

Problemen die voor de intern begeleiders of andere ondersteuners in de school te groot zijn om aan te pakken worden vanuit het Zorg Interventie Team (ZIT) doorverwezen naar externe hulpverlening. In het ZIT zijn school, CJG, leerplichtambtenaar en jeugdarts vertegenwoordigd. Leerlingen of ouders kunnen de jeugdarts raadplegen via een spreekuur op school, of door een afspraak te maken.

Bij vragen of klachten over ongewenste intimiteiten kunnen ouders of leerlingen ook extern advies inwinnen bij de door de overheid aangestelde vertrouwensinspecteur. Deze is op werkdagen telefonisch te bereiken op 038 – 4695400. Daarnaast kunnen leerlingen bij problemen iedere dag (anoniem) van 14.00 - 20.00 uur bellen met de kindertelefoon 0800-0432. Gaat het over pesten, dan is pestweb.nl een goede start. Omdat de RSG een veilige plaats wil zijn voor alle betrokkenen voeren wij actief beleid om pesten tegen te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons anti-pestprotocol.

De aandachtsfunctionaris is er voor leerlingen en ouders als er vermoedens zijn van kindermishandeling (KM) of huiselijk geweld (HG). Zij hanteren de meldcode KMHG. Deze meldcode stelt onze medewerkers in staat om adequaat te reageren bij signalen van geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn onderwijsmedewerkers verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De schooleigen meldcode beschrijft in 5 stappen wat een medewerker moet doen bij vermoedens van geweld: 1. signalen in kaart brengen, 2. overleggen met aandachtsfunctionaris mevrouw R. Kok (zorgcoördinator) of mevrouw R. Vlasblom (orthopedagoog), 3. gesprek met leerling voeren, 4. het wegen van het huiselijk geweld / de kindermishandeling, 5. zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis.

mw. R. Kok
mw. R. Vlasblom
mw. M. Weijts
dhr. M. Mous

Het schoolbeleid van RSG Slingerbos | Levant is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel. Het document kunt u hier downloaden.

Contactgegevens jeugdarts RSG Slingerbos | Levant
Locatie Slingerbos
 GGD Regio Noord-Veluwe
 Oosteinde 17  Harderwijk
 e-mail: ggd@ggdnog.nl
 tel. 088 – 44 33 704

Locatie Levant
 Hulpverleningsdienst Flevoland, vestiging Dronten
 Installatieweg 34
 8251 KP  Dronten
 tel. 0320 – 285 721

Hoogbegaafden

Op de RSG zitten ook hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen hebben extra uitdagingen nodig om hun talenten blijvend te prikkelen. Als RSG hebben we de ambitie om voor al deze leerlingen passend onderwijs te bieden. Ze worden bijvoorbeeld gestimuleerd om met hun profielwerkstukken iets speciaals te doen, of aan verschillende wedstrijden mee te doen. In het kader van het nieuwe excellent bèta-programma worden zowel in- als extern extra activiteiten voor deze leerlingen ontwikkeld zoals het volgen van masterclasses. Hierin worden wij ondersteund door Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe (Stichting Proo). Door middel van de kennis en ondersteuning van dit expertise centrum is er meer begeleiding op maat aan leerlingen met leerbehoeftes voortkomend uit meer begaafdheid. 

Social Media  

Jongeren hebben steeds meer de beschikking over mobiel internet. Ze kunnen hier 24 uur per dag, zonder toezicht van volwassenen, gebruik van maken. Dat biedt kansen, maar ook gevaren zoals digitaal pesten, digitale kinderlokkers, commerciële digitale verlokkingen, porno en onbetrouwbare bronnen. Daarom is het belangrijk om een zekere mate van mediawijsheid te ontwikkelen.

Media verbieden is geen optie. Je kunt overal en altijd op het internet komen. Mensen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen is een beter uitgangspunt. Het is te bereiken door goede coaching én goed onderwijs, dat kennis aanreikt, vaardig maakt en werkt aan de mentaliteit, zodat iedereen zijn eigen mediawijze gedrag ontwikkelt. Om op een verantwoorde manier met social media om te gaan, wordt tijdens verschillende lessen aandacht hieraan besteed.