Klachtenregeling

Het kan zijn dat u een klacht heeft over een bepaalde gang van zaken of een beslissing op school. De RSG probeert uw klacht naar tevredenheid op te lossen. De standaardroute is mentor -> teamleider -> directeur, totdat de klacht volledig is afgehandeld. Indien deze route gezien de aard van de klacht niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan de klager een klacht indienen via klachtenmelding@rsgsl.nl. Ons contactpersoon, mevrouw M. Berkhof, zal de klacht voorleggen aan het College van Bestuur om de vervolgroute te bepalen. Indien het College van Bestuur de klacht niet zelf in behandeling neemt, wordt de klacht doorgestuurd naar de interne klachtencommissie die gevormd wordt door externe partijen. Onze uitgebreide klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Wanneer de klager geen gebruik wil maken van afhandeling door de interne klachtencommissie, kan de klager een beroep doen op de officiële externe klachtenregeling. De RSG is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Deze commissie heeft echter wel als beleid dat wanneer een interne klachtencommissie de klacht heeft behandeld, de LKC niet als hoger beroep functioneert. De LKC zal de klacht dan ook niet in behandeling nemen. De landelijke klachtenregeling van de externe klachtencommissie is via de site van Onderwijsgeschillen te raadplegen.

Is er sprake van vertrouwelijke kwesties, dan kan de start van een traject ook liggen bij onze counselors of vertrouwenspersonen. Mevrouw M. Weijts is voor beide locaties aangewezen als interne vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders. Onze medewerkers kunnen terecht bij onze interne vertrouwenspersoon de heer A. van den Berg of de externe vertrouwenspersoon mevrouw
Y. Kamsma (IJsselgroep, telefoon 088 - 0931888). Voor meer informatie klik hier